E-Bidding मार्फत यान्त्रिक उपकरण तथा सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र/दरभाउपत्र आह्वानको सूचना