आन्तरिक आय तर्फको नदीजन्य पदार्थ संकलन/उत्खनन् तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्ववानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०८।२३ गते