e-bidding मार्फत नदीजन्य पदार्थ संकलन/उत्खनन् तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७५।०९।२५