FAQs Complain Problems

समाचार

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको समन्वयमा संघीय सरकारबाट आ.व. २०७५।७६ मा सञ्चालन गरिने समपुरक कोष रु २.५ करोड र विशेष अनुदान १ करोड प्राप्त भएको जानकरी गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: